Προϊόντα

ΤΡΙΤΩΝ/ Λογιστήριο


Εφαρμογή διαχείρισης λογιστηρίου ΔΕΥΑ, εναρμονισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γενικά χαρακτηριστικά

Λογιστική

 • Συμβατότητα με ενιαίο λογιστικό σχέδιο.
 • Κωδικοί λογιστικής από 2-25 ψηφία.
 • Λογιστικό σχέδιο έως 5βάθμιο.
 • Βοηθητικός κωδικός και περιγραφή.
 • Αυτόματος ισοσκελισμός άρθρου κατά την καταχώρηση.
 • Πρότυπα άρθρα
 • Αυτόματη δημιουργία ακυρωτικών άρθρων.
 • Αυτόματη μεταφορά λογιστικού σχεδίου και υπολοίπων λογαριασμών σε νέα χρήση.
 • Δημιουργία εγγραφών κλεισίματος-ανοίγματος χρήσης.
 • Διαχείριση πολλών χρήσεων (απεριόριστος αριθμός).
 • Σύγκριση στοιχείων μεταξύ χρήσεων.
 • Αρχείο ΚΕΠΥΟ.
 • Δηλώσεις ΦΠΑ.
 • Ισολογισμός – αποτελέσματα χρήσης.
 • Δημιουργία άρθρων από τα υποσυστήματα είτε batch είτε online.
 • Δυνατότητα υπερδωδεκάμηνης χρήσης.
 • Προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων, ταμείου.
 • Σύγκριση προϋπολογισθέντων – πραγματοποιηθέντων.


Προμηθευτές

 • Κωδικός 2 έως 15 (ψηφία ή χαρακτήρες).
 • Κωδικός ομάδας (έως 15 ψηφία ή χαρακτήρες).
 • Έλεγχος ορθότητας Α.Φ.Μ.
 • Υποκαταστήματα προμηθευτών
 • Πρόσωπα επικοινωνίας.
 • Συνεργαζόμενες τράπεζες και αριθμοί λογαριασμών.
 • Στις καρτέλες εμφανίζονται οι κινήσεις προηγουμένων χρήσεων.


Αγορές

 • Άμεση καταχώρηση νέου προμηθευτή και μεταβολή στοιχείων προμηθευτή.
 • Διάφορα έξοδα – επιβαρύνσεις.
 • Άμεση εξόφληση παραστατικού.
 • Μεταβολή αξιών ΦΠΑ. (για συμφωνία με παραστατικό προμηθευτή)


Διαχείριση παγίων

 • Παρακολούθηση παγίων με αναλυτικές κινήσεις – για αγοραπωλησίες, προσθήκες, βελτιώσεις, επεκτάσεις και αποσβέσεις.
 • Ανοικτή πρόσβαση σε κινήσεις παρελθουσών οικονομικών χρήσεων.
 • Ταυτόχρονη παρακολούθηση λογιστικών & κοστολογικών αποσβέσεων με διαφορετική μέθοδο απόσβεσης και με τακτικούς, πρόσθετους συντελεστές ανά κατηγορία.
 • Αναλυτική τήρηση πληροφοριών για κάθε πάγιο παρακολούθηση κατηγοριών, τμημάτων, θέσεων, επισκευών, συντηρήσεων κλπ. καθώς και στοιχειών ασφάλισης.
 • Πλήρης σειρά εκτυπώσεων Παγίων – θεωρημένων, πληροφοριακών, ελεγκτικών (Βιβλία Παγίων. Αποσβέσεις κλπ)
Στην αρχή
Γλώσσα: English Spanish